Právo

Zplnoletnění

Zplnolentnění nezletilé osoby je možné pouze za splnění určitých podmínek a se souhlasem zákonného zástupce. O zplnoletnění rozhoduje vždy soud, a to s ohledem na prospěch nezletilého. Pro zahájení řízení musí být podán návrh.

Jaké jsou podmínky pro zplnoletnění?

Zplnoletnění, neboli přiznání svéprávnosti, je ošetřeno v občanském zákoníku, konkrétně v § 37. Podat návrh na přiznání plné svéprávnosti může nezletilá osoba. Soud tomuto návrhu vyhoví, pokud jsou splněny určité podmínky. První z nich je věk. Nezletilému musí být nejméně 16 let. Jestliže návrh podává osoba mladší, pak soud se svým rozhodnutím čeká až na den, kdy daná osoba oslaví právě šestnáctí narozeniny. Druhou podmínkou je nutnost doložení osvědčení o schopnosti žadatele sám se živit a „obstarat si své záležitosti“. Toto lze doložit např. dohodou o pracovní činnosti, výpisem z bankovního účtu, dále pak také potvrzením o užívání bytu. Třetí podmínkou je souhlas zákonného zástupce nezletilého s návrhem. Ten se dokládá úředně ověřený.

Pokud podmínky splněny nejsou, soud i tak může rozhodnout ve prospěch návrhu, pakliže je to z vážných důvodů v zájmu nezletilého. Dále může být svéprávnost přiznána, jestliže návrh podá zákonný zástupce se souhlasem nezletilého.

V případě rozhodování o přiznání svéprávnosti bude soud přihlížet také k dalším hlediskům. Jedním z nich je např. odpovědnost za vlastní jednání. Ta je ošetřena v platném občanském zákoníku v § 24:

„Každý člověk odpovídá za své jednání, je-li s to posoudit je a ovládnout. Kdo se vlastní vinou přivede do stavu, v němž by jinak za své jednání odpovědný nebyl, odpovídá za jednání v tomto stavu učiněná.“

Prioritní je však vždy zájem nezletilého.

V jakých situacích žádáme o zplnoletnění?

Jednou z nejčastějších situací, kdy je řešeno přiznání svéprávnosti nezletilého, je těhotenství a s tím související návrh na uzavřené manželství. I v tomto případě musí být ovšem splněna podmínka dosažení věku šestnácti let. Uzavření sňatku nezletilým je stejně jako přiznání svéprávnosti řešeno v občanském zákoníku – § 672, odst 2:

Soud může ve výjimečných případech povolit uzavření manželství nezletilému, který není plně svéprávný a dovršil šestnácti let věku, jsou-li pro to důležité důvody.“

Jako součást návrhu musí být doložena lékařská zpráva potvrzující těhotenství. Samozřejmostí je souhlas zákonných zástupců.

Dalším případem pro zplnoletnění je žádost o přiznání svéprávnosti z důvodu podnikání. Nezletilá osoba může žádat o zplnoletnění, protože po nějakou dobu vykonává činnost, díky níž je prokázána její schopnost se zajistit si příjem a jsou obstarány záležitosti nezletilé osoby.

Právní ošetření tohoto případu nalezneme také v občanském zákoníku, a to v § 33.

„(1) Udělí-li zákonný zástuce nezletilého, který nenabyl plné svéprávnosti, souhlas k samostatnému provozování obchodního závosu nebo k jiné obdobné výdělečné činnosti, stává se nezletilý způsobilým k jednání, jež jsou s toto činností spojena. K platnosti souhlasu se vyžaduje přivolení soudu.

(2) Přivolení soudu nahrazuje podmínku určitého věku, je-li stanovena pro výkon určité výdělečné činnosti jiným právním předpisem.

(3) Souhlas může zákonný zástupce odvolat jen s přivolením soudu.“

U návrhu nesmí samozřejmě chybět ověřený souhlas zákonného zástupce. Dalšími přílohami mohou být např. potvrzení o absolvování kurzu týkajícího se dané samostatné činnosti, nebo také školní výsledky.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close