Hypotéka

Zpětvzetí návrhu na vklad

Podali jste na katastru nemovitostí návrh na vklad vlastnického práva, předkupního práva nebo věcného břemene a návrh jste si ještě před jeho vložením z nějakého důvodu v krátkém čase rozmysleli? Pak máte šanci vzít vše zpět, a to pomocí zpětvzetí návrhu na vklad – ovšem za předpokladu, že splníte několik málo formalit.

Podmínky zpětvzetí návrhu na vklad

Zpětvzetí návrhu na vklad je akt, který musí učinit všichni účastníci, kteří podávali na katastru návrh na vklad – tedy přesněji návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí. Pokud tedy návrh na vklad podávali manželé, i zpětvzetí musí podepsat a podat společně. Pokud návrh podá jen jeden z účastníků (nebo jakýkoliv nižší počet, než byl celkový počet podávajících), ostatní účastníci budou katastrálním úřadem vyzváni, aby se ke zpětvzetí ve stanovené lhůtě vyjádřili. Pro úspěšnou realizaci zpětvzetí je však vždy potřebný souhlas všech zainteresovaných osob. V opačném případě katastrální úřad pokračuje v řízení, o čemž písemně informuje původní podavatele žádosti o zpětvzetí.

Zpětvzetí návrhu na vklad

Co musí obsahovat

Obsahem zpětvzetí návrhu musí být sdělení, že se smluvní strany dohodly na zpětvzetí návrhu na zahájení správního řízení o povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí, s uvedením data podání původního návrhu a uvedením čísla vkladového řízení. Dále nesmí chybět datum, podpisy smluvních stran a uvedení adresy příslušného katastrálního úřadu. Důvod zpětvzetí není potřeba uvádět.

Pokud dojde ke zpětvzetí návrhu, katastrální úřad následně informuje všechny zúčastněné strany v rámci řízení, tedy nejen podavatele, ale i další účastníky, dopisem do vlastních rukou.

Formality okolo

Zpětvzetí jako takové je úkon prováděný bezplatně, na katastru tedy za jeho podání nezaplatíte nic. Nečekejte ale, že by vám vrátili i poplatek za původně podaný návrh. Ten je už nenávratně ve spárech katastrálního úřadu. Pokud tedy plánujete zpětvzetí kvůli potřebě návrh změnit a znovu podat, pak si připravte nový správní poplatek.

Kdy nelze vzít zpět návrh na vklad

Zpětvzetí návrhu na vklad není možné, pokud již vklad proběhl, stejně jako i v případech, kdy bylo vložení zamítnuto katastrálním úřadem – a to ani částečně.

Zpětvzetí vkladu při hrozícím zamítnutí návrhu na vklad

V případech, kdy katastrální úřad najde důvod k zamítnutí vkladu (zejména neurčitost nebo nesrozumitelnost smlouvy), obvykle úřad účastníky předem o této skutečnosti informuje a sám nabídne možnost zpětvzetí návrhu. V takovém případě je pak díky zpětvzetí možné původní návrh obratem upravit a znovu podat, čímž získávají účastníci především výhodu rychlejšího vyřízení. Nový návrh je v takovém případě možné podat ihned po nabytí právní moci zpětvzetí.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close