Půjčky

Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu

Zástavní právo je jedním z běžných nástrojů zajištění pohledávky, a to pro případ, kdy závazek, který jí odpovídá, není plněn včas dle dohodnutých podmínek. K spokojení pohledávky pak dochází z výtěžku zpeněžení zástavy.

Základní typy zástavního práva

Zástavní právo má několik forem. Mezi širokou veřejností je asi nejvíce známo zástavní právo smluvní, se kterým se lidé setkají např. při financování koupě nemovitosti hypotečním úvěrem. Tento typ zástavního práva je zřizován dobrovolně, a to na základě písemné dohody věřitele a dlužníka. Pro ostatní typy zástavního práva je charakteristické to, že o zřízení zástavního práva rozhoduje třetí subjekt v podobě státního orgánu.

Jako první uveďme zástavní právo soudcovské, které je zřizováno právní mocí usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí a je určitou podobou exekuce. Na základě tohoto práva dochází k zajištění majetku a je na oprávněném (věřiteli), aby uspokojil svou pohledávku prodejem zástavy.

Exekuci jako takovou zřizuje zástavní právo exekutorské. Toto zástavní právo zřizuje exekutor a je obdobné zástavnímu právu soudcovskému. Cílem je zajištění uspokojení pohledávky oprávněného (věřitele), jejího příslušenství, nákladů oprávněného (věřitele) a nákladů exekuce.

Další je zástavní právo zákonné, které vzniká automaticky, a to při splnění zákonem předpokládaných podmínek. Jako příklad můžeme uvést občanský zákoník, na základě něhož může vzniknout zástavní právo pronajímatele k movitým věcem nájemce.

Posledním typem zástavního práva je zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu.

Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu

V případě zástavního práva z rozhodnutí správního orgánu je zřizovatelem zástavy správce daně, tedy finanční úřad.

Zástavní právo je zřizováno tehdy, pokud daný daňový subjekt neuhradil řádně daně. Finanční úřad může zřídit zástavní právo k majetku vlastníka, odlišného od daňového subjektu, jehož nedoplatek je zajišťován, a to na základě předchozího písemného souhlasu vlastníka s úředně ověřeným podpisem.

Dopad zřízení zástavního práva

Zástava je z principu omezením práva vlastníka s nemovitostí jakkoli nakládat. Tato skutečnost se promítne do listu vlastnictví v části nazvané „Omezení vlastnického práva“. Vlastník následně nemůže nemovitost převést na jinou osobu, nemůže nemovitost prodat nebo s ní i jinak nakládat např. zřídit věcné břemeno.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Přečti si také

Close
Close