Půjčka

Vyživované osoby při exekuci

V případě uvalení exekuce je myšleno i na zajištění základních potřeb dlužníka, a to v podobě tzv. nezabavitelné, resp. nepostižitelné části mzdy. Jedná se o částku, která nesmí být v rámci exekučních srážek stržena, naopak musí být vždy vyplacena. Výše nezabavitelné části je určena nejen částkou připadající na osobu dlužníka, ale také částkou na každou osobu, ke které se váže povinnost dlužníka poskytovat výživné.

Od ledna letošního roku je výše nezabavitelné částky stanovena na částku 6 225, 33 Kč. Ta má dvě složky – životní minimum jednotlivce a normativní náklady na bydlení (vyčísleny a zveřejněny nařízením vlády).

Za každou osobu, ke které má dlužník vyživovací povinnost, se uplatňuje ¼ z hodnoty nezabavitelné částky na osobu dlužníka. Tedy ¼ z částky 6 225,33 Kč. Celková výše nezabavitelné částky je pak dána součtem těchto hodnot a tato částka musí být dlužníkovi vyplacena.

Kdo jsou vyživované osoby při exekuci?

Při posuzování vyživovaných osob dochází často k chybám. Pro potřeby exekučního řízení jsou vyživované osoby posuzovány dle občanského zákoníku namísto zákona o dani z příjmu. Zákon o dani z příjmu bychom využili v situaci, kdy nás zajímají podmínky daňového zvýhodnění.

Vyživovanou osobou je vždy manžel/ka či registrovaný partner/ka bez ohledu na to, zda má samostatný příjem. Oproti zákonu o dani z příjmu zde nemusí být splněna podmínka společné domácnosti. Žijí-li ovšem partneři jako druh a družka, pak se mezi vyživované osoby nezapočítávají.

Do vyživovaných osob patří samozřejmě děti. I zde je ale rozdíl při posuzování oproti zákonu o dani z příjmu. Občanský zákoník stanovuje vyživovací povinnost vůči dítěti od jeho narození až do doby, než bude schopno se život samo, to je shodné. Rozdílnost spočívá v tom, že zatímco z pohledu daní je rozhodující společná domácnost, v případě exekuce se jako vyživované děti uznávají pouze děti vlastní nebo osvojené. Jestliže tedy s dlužníkem ve společné domácnosti žije nevlastní dítě druhého z manželů, pak nebudou do vyživovaných osob započítávány.

Pokud rodiče dítěte nejsou v manželském svazku, i tak může být stanovena vyživovací povinnost. Dle občanského zákoníku, není-li matka dítěte provdána za otce dítěte, poskytne jí tento otec výživu po dobu dvou let od narození dítěte.

Nezabavitelná částka se nezapočítává na osobu, v jejíž prospěch byla nařízena exekuce pro pohledávky výživného, jestliže výkon rozhodnutí dosud trvá; je-li však výživné sráženo na základě dohody o srážkách ze mzdy, je třeba příslušnou nezabavitelnou částku na tuto vyživovanou osobu započítat.

Jako další vyživované osoby mohou být uznáni rodiče, prarodiče, vnoučata, pravnoučata, rozvedený/á manžel/ka, partner po zrušení partnerského soužití.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close