Důchody

Výše invalidního důchodu

Nemoc nebo úraz vás omezila v životě a zabránila dočasně či trvale vykonávat zaměstnání? Kromě toho, že se musíte naučit žít s touto novou skutečností, vám jistě dělá starosti otázka financí. Pojďme se tedy dnes podívat na to, jaká je výše invalidního důchodu a jak se počítá.

Kdy mám nárok na invalidní důchod

§ 38 Zákona o důchodovém pojištění uvádí, že invalidní důchod bude přiznán tomu, kdo nedosáhl věku 65 let, popřípadě důchodového věku, je-li vyšší, než 65 let a stal se:

 • invalidním následkem pracovního úrazu
 • invalidním v důsledku nepříznivého zdravotního stavu.  Žadatel musí splnit potřebnou dobu pojištění a zároveň musí pracovní výkon poklesnout nejméně o 35 %.

Jaká je potřebná doba pojištění pro to, aby invalidní důchod byl přiznán? Je uvedena v § 40 Zákona o důchodovém pojištění a liší se podle věku:

 • do 20 let méně než jeden rok
 • od 20 let do 22 let jeden rok
 • od 22 let do 24 let dva roky
 • od 24 let do 26 let tři roky
 • od 26 let do 28 let čtyři roky
 • nad 28 let pět roků.

Přiznání či nepřiznání ID je v kompetencích České správy sociálního zabezpečení.

Výše invalidního důchodu

Částka, která vám v v případě invalidního důchodu přichází na účet, se skládá ze dvou složek – základní výměry a procentní výměry. Základní výměra je stejná pro každého. Pro rok 2016 platí částka 2 440 Kč (pro srovnání, v roce 2015 to bylo 2 400 Kč, v roce 2012 jen 2 270 Kč. Výše dávky tedy každý rok nepatrně roste).

Procentní část je stanovena takto:

 • 0,5 % výpočtového základu pro 1. stupeň
 • 0,75 % výpočtového základu pro 2. stupeň
 • 1,5 % výpočtového základu pro 3. stupeň

Tato část závisí na době sociálního pojištění, počítá se vždy z celého pojištěného roku. Minimální měsíční výše procentuální částky je 770 Kč u všech stupňů.

Dopočtená doba zvýší invalidní důchod

Výše uvedený výpočet ukazuje, že pokud bychom se stali invalidními v nízkém věku, například okolo 30 let, měsíční dávka by byla poměrně nízká. Protože jsme jednoduše neměli možnost odpracovat dost let. Naštěstí na tyto případy stát myslí a do doby pojištění započítává i tzv. dopočtenou dobu. Co to je?

Dopočtená doba je období od vzniku invalidity do dosažení důchodového věku (zde se počítá jednotný věk pro obě pohlaví). Zkrátka se předpokládá, že kdyby se člověk nestal invalidním, po tuto dobu by pracoval a byl účasten na důchodovém pojištění.

Jak na svých stránkách uvádí Česká správa sociálního zabezpečení, dopočtená doba:

se započítává v plném rozsahu tehdy, je-li období od 18 let věku pojištěnce do vzniku nároku na jeho invalidní důchod kryto dobou českého pojištění, nebo vznikla-li invalidita následkem pracovního úrazu (nemoci z povolání), případně vznikl–li tento nárok před 18. rokem věku.

Dopočtená doba se též započítává v plném rozsahu, pokud doba, která není (v období od 18 let věku pojištěnce do vzniku nároku na invalidní důchod) kryta dobou českého pojištění, je kratší

 • 1 roku (vznikla-li invalidita před 28. rokem věku pojištěnce), nebo
 • 2 let (vznikla-li invalidita pojištěnce od dosažení věku 28 let do 40. roku jeho věku), nebo
 • 3 let (vznikla-li invalidita od dosažení věku 40 let pojištěnce).

Nejsou-li splněny výše uvedené podmínky pro to, aby byla dopočtená doba započítána v plném rozsahu, tak se dopočtená doba krátí. A to v poměru daném (v období od dosažení věku 18 let pojištěnce do vzniku nároku na jeho invalidní důchod) délkou získané doby pojištění k době, která v tomto období uplynula (tedy k počtu kalendářních dní od dosažení 18 let věku do vzniku nároku na invalidní důchod).“ (zdroj http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2015/Vysi-invalidniho-duchodu-pozitivne-ovlivnuje-tzv-dopoctena-doba.htm)

Dopočtená doba se nevztahuje ke vzniku nároku na invalidní důchod, ale pouze k jeho výši.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Přečti si také

Close
Close