Důchody

Výplata důchodu při úmrtí

Výplatu důchodů legislativně ošetřuje zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Co se týká období výplaty důchodu, tak dle § 116 výše uvedeného zákona jsou dávky důchodového pojištění vypláceny dopředu, a to v měsíčních lhůtách.

Období výplaty důchodu

Oproti příjmu za zaměstnání, kde je příjem vyplácen za uplynulé období, důchod dostáváme na období budoucí. Podstatné je také zmínit další rozdíl. Zatímco v případě zaměstnání nám plyne příjem za kalendářní měsíc, např. 12. dubna na svůj účet obdržíme mzdu či výplatu za měsíc březen, v případě důchodu se počítají kalendářní dny. Pokud je nám vyplacen důchod 12. dubna, nejedná se o důchod na období měsíce dubna, ale na období od 12. dubna do 11. května. Tedy obecně, jde o vyplacený důchod na období od tohoto dne do dne předcházejícímu tomuto datu v následujícím měsíci.

Nárok na výplatu důchodu v případě úmrtí

S výše uvedeným souvisí také řešení situace v případě úmrtí osoby, která důchod pobírá. Použijeme již uvedený příklad. Jestliže osoba pobírající důchod obdrží důchod na období od 12. dubna do 11. května a 12. dubna či později zemře, pak důchod za toto období se nevrací, a to ani jeho část.

Pokud by však dané osobě byl vyplacen důchod ještě pro období od 12. května do 11. června, tedy v období po dni, ve kterém daná osoba zemřela, pak pozůstalí musí tento důchod vrátit. Vyplacený důchod se totiž vztahuje k období, ve kterém již daná osoba nežije. Vrací se tedy buď celý důchod, nebo nic.

Ne všichni penzisté si však nechávají důchod vyplácet na běžný účet, ale osobně si jej vyzvedávají v hotovosti na poště. V takovém případě může dojít k situaci, kdy např. z důvodu nemoci si už daná osoba nestihne důchod převzít. V tu chvíli se uplatňuje zákon o důchodovém pojištění, konkrétně § 63, který říká:

(1) Zemřel-li oprávněný po uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění, vstupují do dalšího řízení o dávce a nabývají nároku na částky splatné do dne smrti oprávněného postupně manželka (manžel), děti a rodiče, jestliže žili s oprávněným v době jeho smrti v domácnosti. Podmínka žití v domácnosti nemusí být splněna u dětí, které mají nárok na sirotčí důchod po zemřelém.

(2) Byla-li dávka přiznána před smrtí oprávněného, vyplatí se splatné částky, které nebyly vyplaceny do dne smrti oprávněného, členům jeho rodiny podle pořadí a za podmínek stanovených v odstavci 1.

(3) Nároky přecházející na osoby uvedené v odstavcích 1 a 2 nejsou předmětem dědictví; předmětem dědictví se stávají, není-li těchto osob.

Hlášení úmrtí

Zemře-li osoba pobírající důchod, není nutné to na správu sociálního zabezpečení hlásit. Tuto povinnost má příslušná matrika. Dle odst. 2, § 11 zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení jsou povinny příslušné úřady pověřené vedením matrik písemně sdělovat České správě sociálního zabezpečení v Praze údaje o úmrtí občanů starších 15 let, a to do dvou týdnů ode dne zápisu do příslušné matriky.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close