Praktické

Vrácení daru

Vlastníte nemovitost, pozemek a chcete jej věnovat dětem nebo vnoučatům? Nebo máte v úmyslu k promoci darovat čerstvému absolventu vůz? Bojíte se ale, aby vaše vztahy byly i po věnování hodnotného daru tak vřelé, jako dosud? To lze těžko ovlivnit, nicméně věděli jste, že v některých případech máte právo požadovat vrácení daru zpět? Pojďme se na tuto problematiku podívat podrobněji.

Jak to bylo dříve?

Dle starého občanského zákoníku (§ 630, zákon č. 40/1964 Sb) platilo, že dárce má právo požadovat vrácení daru pouze z důvodu, pokud se obdarovaný chová k němu či rodinným příslušníkům tak hrubě, že porušuje dobré mravy.

To, k jakému porušení dobrých mravů má docházet, už nikde specifikováno není. Každý případ tak je posuzován soudem individuálně. Nelze počítat s tím, že když vás vnuk přestane navštěvovat, či nebude komunikovat, budete moci o vrácení daru žádat. Hrubým porušením dobrých mravů se nejčastěji rozumí fyzické či psychické násilí, neposkytnutí potřebné pomoci, urážky apod.

Vrácení daru dnes

V lednu 2014, kdy vstoupil v platnost nový občanský zákoník, došlo ke změně i v této situaci. Zákon č. 89/2012 Sb. uvádí, že dárce má možnost dar odvolat (nikoli tedy žádat o vrácení) – a to ze dvou důvodu:

–          pro nevděk

–          pro nouzi

Odvolání daru pro nouzi

Jestliže se dárce dostal do stavu takové nouze, že není finančně schopen zajistit si vlastní výživu či výživu osoby, ke které je povinován, má možnost odvolat dar – a to v rozsahu takovém, aby mu byla zajištěna základní obživa. Ovšem pouze v případě, že si dárce tuto situaci nepřivodil sám nedbalostí či úmyslně.

Obdarovaný může situaci řešit dvěma způsoby – buď vrácením daru, nebo poskytováním toho, co je k výživě dárce třeba. To v praxi znamená, že nemusíte vracet dům, pokud budete finančně dárce podporovat a zajišťovat mu tak základní potřeby. Obdarovaný však nemusí dar vracet v případě, že i on se ocitl v podobné nouzi.

Odvolání daru pro nevděk

Druhým důvodem, proč dar odvolat, se zabývá §§ 2072 až 2072 nového občanského zákoníku. Ačkoli na první pohled vše vypadá podobně, jako vrácení daru platné do roku 2013, změny tu jsou. A uvádí je hned první odstavec: ,,Ublížil-li obdarovaný dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti tak, že zjevně porušil dobré mravy, může dárce, neprominul-li to obdarovanému, od darovací smlouvy pro jeho nevděk odstoupit. Byl-li dar již odevzdán, má dárce právo požadovat vydání celého daru, a není-li to možné, zaplacení jeho obvyklé ceny.“

Právě ta možnost, že dárce může získat zpět alespoň finanční prostředky ve výši daru, je velkou změnou.

Dále zákoník říká, že dar pro nevděk lze odvolat, pokud obdarovaný se chová způsobem porušující dobré mravy nejen k rodině dárce, ale k jeho osobě blízké. Což je daleko širší pojem.

Největší změnou však je to, že odvolat dar mohou i dědicové dárce. V minulosti nic podobného neexistovalo. Dědicové tuto možnost mají do jednoho roku od dárcova úmrtí.

Jak na odvolání daru

Pokud chcete odvolat dar, je potřeba obdarovaného vyzvat. Písemná forma by měla být samozřejmostí, protože pokud obdarovaný odmítne, vy věc postoupíte soudu. Ten bude požadovat důkaz o tom, že výzva byla provedena a obdarovaný jí nevyhověl.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close