Reklamní články

Školení požární ochrany zaměstnanců? Důležitá povinnost, kterou se nevyplatí opomenout

Součástí povinného školení bezpečnosti práce zaměstnanců je i školení požární ochrany, které představuje soubor směrnic, nařízení, instrukcí a závazných doporučení, jakým způsobem se chovat v rámci požární bezpečnosti na pracovišti a jak jednat při vzniklém požáru.

Krom nejdůležitějších kontaktů by si Vaši zaměstnanci měli ze školené odnést i jasné instrukce, jak se chovat co nejméně rizikově, a to jak při pracovní činnosti, tak v případě krizové situace, kdy již došlo k požáru. V tomto krátkém článku si povíme něco o lhůtách a průběhu školení požární ochrany i o rizicích, které s sebou nese její zanedbání.

Pravidla požární bezpečnosti na pracovišti upravuje vyhláška požární ochrany č. 246/2001 Ministerstva vnitra, ve které najdeme jak lhůty potřebné ke školení jednotlivých zaměstnanců, tak i parametry jednotlivých aktivních i pasivních prvků požární ochrany, které musejí být přítomny na pracovišti. Z této vyhlášky tedy plynou následující pravidla pro školení zaměstnanců:

  • Školení vedoucích zaměstnanců se provádí vždy při nástupu do zaměstnání a pak jednou za tři roky
  • Školení řadových zaměstnanců se provádí vždy při nástupu do zaměstnání a pak jednou za dva roky
  • Školení osob pověřených zabezpečováním požární ochrany, požárních preventistů a preventivních požárních hlídek se provádí před nástupem do funkce a pak každý rok
Školení požární ochrany zaměstnanců
Školení požární ochrany zaměstnanců

Skupiny zaměstnanců označené jako preventisté požární ochrany a preventivní požární hlídky se sestavují v provozech se středním nebo vysokým požárním nebezpečím. V provozech s nižším rizikem obvykle nejsou určováni, nicméně velmi často právě tyto osoby provádí v takových provozech školení požární ochrany zaměstnancům. U provozů s nízkým požárním rizikem pak tato školení provádí proškolený vedoucí zaměstnanec.

Při školení požární ochrany by se zaměstnanci měli seznámit zejména s následujícími tématy:

  • S organizací požární ochrany, jejím zajištění a povinnostmi, které vyplývají z předpisů o požární ochraně
  • S požární poplachovou směrnicí, vnitřními protipožárními předpisy, evakuačním plánem a dalšími souvisejícími předpisy
  • S prostředky požární ochrany, jejich rozmístěním na pracovišti a způsobem jejich obsluhy
  • S dalšími instrukcemi zacházení s technickými a jinými prostředky, které vyžadují specifický přístup v rámci požární ochrany

Po takovém školení by mělo následovat ověřování znalostí i řádný záznam o provedeném školení. Náležitosti této administrativy jsou obsaženy ve vyhlášce výše a s jejich sestavením Vám mohou pomoci i externí firmy, které provádějí jak samotné školení požární ochrany, tak nabízí i sestavení přehledné dokumentace včetně viditelně vyvěšených směrnic a řádů jako třeba společnost CRDR. Jedna z největších tuzemských firem v oblasti outsourcingu zpracování, organizace a školení bezpečnosti práce je schopná Vám nejen provézt školení přímo na pracovišti, ale ještě v rámci balíku služeb dokumentace BOZP zajistit podrobnou a přehlednou dokumentaci BOZP včetně nezbytné administrativy související s požární ochranou. Vytipování kritických bodů, příprava poplachových a dalších směrnic, sestavení evakuačního plánu a jiných zákonných náležitostí Vám za velmi příjemnou cenu připraví v  CRDR doslova na míru Vaší společnosti. Školení o požární ochraně navíc může proběhnout nejen prezenční formou na pracovišti, ale také online přes internet. Obě tyto formy školení jsou plně zákonem uznatelné.

Není důležité, jestli jste kancelář s pěti zaměstnanci nebo velký provoz s dvěma tisíci lidmi. Kvalitně připravená dokumentace požární ochrany, řádné zaškolení zaměstnanců a revidovaná a seřízená požární technika Vám v případě problémů může ušetřit až desítky miliónů korun, a to jak na bezprostředních škodách, tak i na druhotných sankcích od požárních hlídek, které v případě kritické situace najdou např. nefunkční hasicí přístroje. Problémy mohou následně nastat i při jednání s pojišťovnou, která v případě nedostatků v technice či proškolení zaměstnanců může výrazně zvýšit spoluúčast poškozené firmy, nebo dokonce odmítne uznat pojistnou událost. Přitom stačí relativně málo a dokumentace, jejíž sestavení stojí většinou pár stokorun až tisícikorun, Vám může ušetřit veškeré tyto starosti a často zachrání i Vaše podnikání.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close