Práce

Průměrný výdělek pro úřad práce

Pokud se dostanete do situace, kdy se budete muset přihlásit do evidence uchazečů na pracovní úřad, pak byste měli vědět, kdy, za jakých podmínek a v jaké výši vám vzniká nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Co je průměrný výdělek?

Průměrný výdělek slouží jako základna pro výpočet podpory v nezaměstnanosti. Dle zákoníku práce se průměrným výdělkem rozumí průměrný hrubý výdělek. Je zjišťován z hrubé mzdy nebo platu, jež byly vyplaceny v rozhodném období, ve vztahu k odpracované době, a to k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po rozhodném období. Rozhodným obdobím je předchozí kalendářní čtvrtletí.

Rozhodné období však může být i kratší. Jedná se o situaci, kdy pracovní poměr vznikl v průběhu daného čtvrtletí. Rozhodné období je pak určené jako doba od vzniku zaměstnání do konce kalendářního čtvrtletí.

V případě, že zaměstnanec v rozhodném období neodpracoval alespoň 21 dnů, je použit tzv. pravděpodobný výdělek.

Průměrný výdělek je zjišťován jako průměrný hodinový výdělek. Jestliže chceme určit průměrný hrubý měsíční výdělek, pak je průměrný hodinový výdělek přepočítán na jeden měsíc dle průměrného počtu pracovních hodin, které připadají na jeden měsíc v průměrném roce (365,25 dnů). Průměrný hodinový výdělek vynásobíme týdenní pracovní dobou a koeficientem 4,348. Koeficient vyjadřuje průměrný počet týdnů připadajících na jeden měsíc v průměrném roce. Průměrný čistý měsíční výdělek získáme očištěním průměrného hrubého výdělku o pojistné na důchodové pojištění a sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pojistné na zdravotní pojištění a zálohy na daň z příjmů.

Průměrný výdělek

Podmínky pro nárok na podporu v nezaměstnanosti

Nárok na podporu v nezaměstnanosti získáváte tehdy, jestliže jste v posledních dvou letech od data podání vaší žádosti o podporu v nezaměstnanosti, pracovali, tedy trvala doba důchodového pojištění, minimálně dvanáct měsíců. Pokud se doby důchodového pojištění překrývají, započítávají se pouze jednou.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti vám nevzniká, jestliže došlo v posledních šesti měsících před vaším zařazením do evidence uchazečů opakovaně k ukončení pracovního poměru z vaší strany, nebo s vámi zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr z důvodu hrubého porušení pracovní kázně.

Doba, po kterou máte nárok na podporu v nezaměstnanosti, se odvíjí od vašeho věku. Pokud je vám do padesáti let, pak je vám podpora vyplácena maximálně po dobu pěti měsíců. Spadáte-li do věkové kategorie padesát až padesát pět let, je tato doba prodloužena, a to sice na osm měsíců. U lidí starších padesáti pěti let je podpůrčí doba nejdelší, až jedenáct měsíců.

Výše podpory v nezaměstnanosti

Výše podpory v nezaměstnanosti je stanovena jako procento z průměrného čistého výdělku dosaženého v posledním ukončeném zaměstnání nebo z posledního vyměřovacího základu v rozhodném období přepočteného na jeden měsíc.

Výše podpory (procento z průměrného výdělku):

  • První a druhý měsíc: 65 %
  • Třetí a čtvrtý měsíc: 50 %
  • Po zbytek podpůrčí doby: 45 %

Pokud zaměstnanec ukončil pracovní poměr ze své vůle, či došlo k ukončení dohodou, získává nárok na podporu v nezaměstnanosti po celou určenou podpůrčí dobu ve výši 45 % z průměrného výdělku.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close