Půjčka

Předmanželská smlouva a dluhy

Každý pár, který se rozhodne vstoupit do manželství, by měl zvážit uzavření tzv. předmanželské smlouvy. Není potřeba se na ni dívat jako na projev nedůvěry, ale spíš jako na nástroj, který usnadní řešení situace v případě neshod a následného rozchodu partnerů, ale také na prostředek ochrany před dluhy partnera.

Co je předmanželská smlouva?

Předmanželská smlouva je dohodou mezi budoucími manželi, kterou upravují své vzájemné vztahy týkající se majetku odlišně od zákonné úpravy (společné jmění manželů). Smlouva nabývá účinnosti až uzavřením manželství a může mít dvě podoby. V prvním případě dovoluje vznik společného jmění manželů, nicméně to se ale řídí pravidly uvedenými v předmanželské smlouvě. V případě druhém je společné jmění zcela vyloučeno.

Pro uzavření předmanželské smlouvy je potřeba kontaktovat notáře, neboť smlouva má podobu notářského zápisu a je zapsána do veřejného seznamu. Smlouvu upravující majetkové poměry manželů lze uzavřít i v době trvání manželství.

Kdy je dobré předmanželskou smlouvu uzavřít?

Sjednání předmanželské smlouvy by měli zvážit především ty páry, kdy jeden z partnerů podniká. Díky předmanželské smlouvě může majetek do svého výlučného vlastnictví nabývat nepodnikající partner. Tím se zmírní dosah případného exekučního řízení, které by postihlo podnikajícího manžela / manželku.

Prostřednictvím předmanželské smlouvy může být sjednáno oddělené jmění manželů nebo může být společné jmění manželů zúženo na minimum. Každý z manželů tak vlastní to, co nabyl. V případě již zmíněné exekuce by exekutor vymáhal dluh pouze z majetku podnikajícího.

Výhodou předmanželské smlouvy je tedy ochrana nepodnikajícího partnera před eventuálními dluhy plynoucími z aktivit toho podnikajícího. Své plusy má smlouva však i pro „podnikavce“. Jasně oddělí majetek, který je používán k podnikání od majetku rodinného. V případě rozvodu a majetkového vypořádání je pak brán v potaz právě pouze tento rodinný majetek.

Za jakých podmínek Vás předmanželská smlouva ochrání před dluhy partnera?

Ochrany majetku lze dosáhnout formou zúženého společného jmění nebo jmění odděleného. Podmínkou však je, že smlouva bude zapsána do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu. Jelikož je tento Seznam veřejně přístupný na stránkách Notářské komory ČR, pak se na smlouvu mohou manželé vůči třetím osobám vždy odvolat. Jestliže ale smlouva v Seznamu zapsána není, mohou se na ni manželé odvolat pouze tehdy, pokud s ní věřitele seznámili.

Po uzavření předmanželské smlouvy běží půlroční ochranná lhůta. Vzniknou-li během této doby dluhy, pak je na ně pohlíženo, jako by smlouva neexistovala. Stejně tak se smlouva nevztahuje na dluhy, které v době jejího sepsání již existovaly.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Přečti si také

Close
Close