Práce

Práce v předčasném důchodu

Reforma důchodového systému z roku 2013 přinesla navýšení oprávněného věku pro odchod do řádného starobního důchodu. Ponechána byla možnost odchodu do předčasného důchodu, ovšem za cenu trvale krácené dávky. Výši měsíčního příjmu mohou lidé kompenzovat tím, že budou pracovat. Zákon jim toto umožňuje, ale pouze za určitých podmínek.

Základní podmínkou pro práci v době trvání předčasného důchodu je to, že se nesmí jednat o činnost, která by zakládala povinnost účasti na sociálním pojištění, tedy z výdělku by byly strhávány odvody na sociální pojištění.

V předčasném důchodu tak můžeme pracovat pouze na základě dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti. Další alternativou je práce na živnostenský list.

Dohoda o provedení práce

V případě vykonávání činnosti na základě dohody o provedení práce je potřeba dodržet dva základní limity. Tím prvním je výše měsíčního výdělku u jednoho zaměstnavatele do částky 10 000 Kč. Jestliže by Váš měsíční příjem byl vyšší, pak by muselo být hrazeno pojistné a tím by byla porušena podmínka možnosti přivýdělku v předčasném důchodu. Výplata starobního důchodu by byla zastavena. Druhým limitem je počet odpracovaných hodin. Maximum je 300 hodin ročně.

Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti je určena spíše pro kontinuální činnost. Stejně jako v případě dohody o provedení práce i zde jsou určité limity. Abychom mohli v případě čerpání předčasného důchodu vykonávat činnost na základě této dohody, pak náš měsíční výdělek musí být nižší než částka 2 500 Kč. V opačném případě by z výdělku bylo hrazeno sociální pojištění a byla by tak porušena podmínka pro možnost přivýdělku. Dalším limitem je počet odpracovaných hodin za týden. Ten je stanoven na 20 hodin týdně po dobu maximálně 52 týdnů.

Dohoda o pracovní činnosti musí být velice dobře formulována, limit výše příjmu do částky 2 500 Kč totiž neplatí bezvýhradně. Vzhledem k možnému riziku v podobě vracení již vyplacených důchodů je lepší jít spíše cestou dohody o provedení práce.

Práce na živnostenský list

Další možností, jak si přivydělat v předčasném důchodu, je práce na živnostenský list, tedy jako osoba samostatně výdělečně činná. Podnikání je z pohledu sociálního pojištění vedlejší činností a tudíž nevzniká povinnost platit pojistné. Nicméně toto platí tehdy, není-li dosaženo tzv. rozhodné částky.

ČSSZ definuje rozhodnou částku takto:

Rozhodná částka činí 2,4 násobek částky, která se stanoví jako součin všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, za který se účast na důchodovém pojištění posuzuje, a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu.“

Zjednodušeně řečeno, jedn se o rozdíl mezi příjmy a výdaji. Pakliže nebudete vykonávat činnost po celý rok, rozhodná částka se poměrně zkrátí. Pro rok 2018 je rozhodná částka 71 950 Kč.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close