Ostatní

Kam s eternitem

Eternit patřil mezi hojně využívaný stavební materiál, a to již od 30. let 20. století. V současné době je ovšem jeho používání omezováno. Důvodem je přítomnost azbestu, který je zdraví škodlivý.

Co je eternit a v čem je nebezpečný?

Eternit je stavební materiál, který má dvě složky. První je cement a tou druhou je tzv. vláknité pojivo. Nejčastěji se jedná o azbest, u něhož byly ovšem prokázány karcinogenní vlastnosti a proto bylo jeho používání zakázáno. Obsah azbestu v eternitu může být v rozmezí 8 až 12 procent.

Používání eternitu má již relativně dlouhou minulost, a to od 30. let minulého století. Jeho oblíbenost a široká využitelnost plynula především z odolnosti pro povětrnostním vlivům, ohni a vodě. Tento materiál se tak velice rychle rozšířil. Není proto divu, že se s eternitem setkáváme i dnes, takřka na každém rohu. Nicméně, jak již bylo zmíněno, kvůli přítomnosti azbestu je nutné jej nahradit jinými, zdravotně nezávadnými materiály.

Odstranění eternitu

Podle platné legislativy není možné odstraňovat eternit pouze svépomocí, a to právě kvůli přítomnosti azbestu. Vždy musí být zajištěn dozor odpovědného stavbyvedoucího. Pro Vás z toho vyplývají povinnosti v podobě získání stavebního povolení od stavebního úřadu a ohlášení plánovaných prací na nejbližší Krajské hygienické stanici. Dále budete muset zjistit, kde je ve Vašem okolí sběrné místo pro tento typ odpadu. Připravte se také na to, že odvoz na skládku a uložení něco zaplatíte.

Druhou možností je nalezení a najmutí specializované firmy, která se tímto zabývá. Vybraná společnost by Vám měla být schopna předložit povolení o zacházení s nebezpečnými odpady a odsouhlasení pracovního postupu likvidace příslušnou Krajskou hygienickou stanicí. Je-li toto všechno v pořádku, pak může firma začít s pracemi, které zahrnují:

  • vymezení pásma prací a zamezení přístupu nepovolaných osob

  • nanesení postřiku pro zamezení polétavosti azbestových vláken

  • odstranění materiálu

  • kontrolní měření koncentrace azbestových vláken

  • uložení do neprodyšných vaků

  • odvoz na skládku

Kam s eternitem?

Je potřeba si uvědomit, že manipulujete-li s eternitem, pak se odpadem stávají také oděvy, rukavice, boty atp. Odpad je hodnocen jako vysoce rizikový, proto jak samotný původce tohoto odpadu, tak určená oprávněná osoba, musí zajistit, aby jak při samotném skladování, tak při manipulaci s tímto materiálem nedocházelo k uvolňování azbestových vláken do ovzduší.

Eternit vzhledem k obsahu azbestu musíme ukládat pouze na skládky, které jsou k tomu určeny. Při odvozu na takovouto skládku musíme dále zajistit zabalení materiálu. Na skládce dochází k okamžitému uložení a zakrytí. Na provozovateli skládky pak je zabránit uvolňování azbestu do ovzduší, a to nejen v době samotného uložení, ale i v budoucnu, kdy bude skladka uzavřena.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close