Sociální dávky

Jak probíhá sociální šetření

Sociální šetření je nezbytnou procedurou, kterou musí podstoupit každý, kdo žádá o určitou formou příspěvku, či dávky. Na počátku celého procesu stojí žádost a její správné vyplnění a podání. Následuje posouzení oprávněnosti žádosti. Zde již do celého procesu vstupuje sociální pracovník, který provede sociální šetření.

Co je sociální šetření?

Hlavní význam sociálního šetření spočívá v tom, že se jedná o nástroj pro získání reálných informací o životní a sociální situaci žadatele, protože šetření probíhá v přirozeném prostředí žadatele. Státní pracovníci tak mohou ověřit, zda se žadatel skutečně nachází v takových podmínkách, které ho opravňují k nároku na dávku. Výsledek sociálního šetření má samozřejmě také vliv na výši přiznané dávky a případně i posouzení doby výplaty dávky.

Jak sociální šetření probíhá?

Jak již bylo zmíněno, sociální šetření probíhá v přirozených podmínkách žadatele. Může být tedy provedeno neohlášeně. Druhou variantou je situace, kdy je žadatel dopředu upozorněn na plánovanou návštěvu. Neohlášené sociální šetření se využívá většinou pouze v případě, je-li žádáno o pomoc v hmotné nouzi.

Při zahájení sociálního řízení by se sociální pracovník měl představit a prokázat průkazem. Měl by také sdělit důvod své návštěvy, a jak bude dané šetření probíhat. Sociální pracovník bude chtít hovořit se všemi přítomnými. Ti mají možnost zvolit, zda chtějí mluvit před ostatními, nebo bez jejich přítomnosti. Sociální pracovník si v průběhu rozhovorů bude dělat poznámky. Součástí šetření nejsou pouze rozhovory, ale také samotná prohlídka bytu, či domu, kde žadatel žije.

Míra zjišťovaných informací je závislá na tom, o jakou konkrétní dávku či příspěvek bylo žádáno. Např. v případě dávek v hmotné nouzi je rozhodující, kolik lidí žije ve společné domácnosti, jaké jsou jejich příjmy a výdaje, nebo zda vlastní nějaký další majetek. Posuzováno je také to, zda žadatel žije v bytě nebo domě, jak velkou plochu obývá, jak je vybavena domácnost atp. U příspěvku na péči je především posuzována schopnost zvládnout péči o vlastní osobu a míra soběstačnosti v přirozeném sociálním prostředí, tedy tam, kde žadatel žije.

Délku samotného sociálního šetření stanovuje vyhláška. Doporučována je délka trvání v rozmezí 105 – 250 minut. Po tuto celou dobu by měl být sociální pracovník s daným žadatelem v jeho přirozeném prostředí.

Výstupem sociálního šetření je písemný záznam. Ten vždy obsahuje datum a čas včetně místa, kde k šetření došlo. Dále zde musí být uvedeny identifikační údaje žadatele. Součástí jsou také další informace (např. s kým vším byl veden rozhovor, kdo je osobou zajišťující péči atp.) a vlastní popis žadatele.

Žadatel je povinen se danému šetření podrobit. Ve chvíli, kdy se žadatel odmítne podrobit sociálnímu šetření, nebo i případnému zdravotnímu šetření, je-li nutné, pak ztrácí možnost příspěvek či dávku získat.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close