Vzory smluv ke stažení zdarma

Generální plná moc

Jedním z poměrně známých úkonů je udělení generální plné moci. Ustanovení § 31 a násl. občanského zákoníku o udělení a možnostech generální plné moci mluví jednoznačně. Osoba, které je generální plná moc udělena, jedná za konkrétního udělitele ve všech důležitých právních úkonech. Zmocnitel může udělit generální plnou moc jak fyzické osobě, tak i osobě právnické. Důležité je především přesně stanovení úkonů, které může zmocněnec vykonávat. Vše je stanoveno ve smlouvě pojednávající o udělení generální plné moci. Soustřeďme se tedy podrobněji na všechny aspekty, které se udělení generální plné moci týkají.

Písemná a ústní forma generální plné moci

Písemnou formu generální plné moci je zapotřebí vyzdvihnout, jelikož je opravdu ideální. V případě ústní generální plné moci, jež je udělena konkrétním zmocnitelem, se nemusíte dočkat jejího konkrétního případného naplnění, což je pochopitelně špatně. V písemně udělené generální plné moci je jasně uvedeno, na jaké situace se tato udělená plná moc vztahuje a v jakých případech je platná. Ideální je, když jsou podpisy na plné moci úředně ověřené. Tento fakt by si měla ověřit konkrétní judikatura soudu. Mnohdy se může plná moc vztahovat i na rozhodnutí nejvyššího soudu.

Překročení generální plné moci

K překročení generální plné moci může bez větších problémů dojít, a to jak záměrně, tak i bezděčně. Zmocněnec se zkrátka nemůže chovat úplně přesně podle stanovených pravidel. V případě překročení generální plné moci hraje velmi důležitou úlohu jednání samotného zmocnitele. Typické jsou dva základní případy překročení generální plné moci. V prvním dochází k překročení, se kterým zmocnitel souhlasí. Jedná se o takzvanou rahabici. Jestliže neoznámí zmocnitel nic, co by nějak poukazovala na to, že s překročením plné moci nesouhlasí, je celá situace považována za uzavřenou s tím, ž s překročením souhlasí. V opačném případě nesouhlasu zmocnitele dochází k tomu, že zmocnitel bude požadovat po zmocněnci náhradu případné vzniklé škody anebo náhradu jiné újmy, jež mu může vzniknout.

Zánik plné moci

Generální plná moc může zaniknout hned několika způsoby. Tím prvním je provedení úkonu, na nějž byla generální plná moc omezena. Jinak ale může generální plná moc zaniknout i na základě odvolání samotným zmocnitelem. Ten ji může na základě svého rozhodnutí odvolat dle své vlastní potřeby. Nepříjemným momentem je zánik generální plné moci v případě úmrtí samotného zmocněnce. Jinak plná moc může zaniknout i na základě úmrtí samotného zmocnitele. Pokud je ovšem v celkovém znění generální plné moci uvedeno jinak, nemusí tomu tak být. V opačném případě může přejít generální plná moc na konkrétní zmocněnou osobu, jež je určena.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close