Podnikání

Emisní ážio

Emisní ážio můžeme definovat jako rozdíl mezi nominální cenou akcie a emisní cenou akcie neboli emisním kursem. Ve struktuře majetku daného subjektu nalezneme položku „emisní ážio“ vždy na straně pasiv, konkrétně jako součást vlastního kapitálu.

Co znamená „emisní ážio“?

O emisi v ekonomickém pojetí hovoříme tehdy, kdy dochází k vydávání cenných papírů nebo peněz do oběhu. Ážio v doslovném překladu znamená příplatek nebo přirážku. Je-li slovo ážio používáno v obchodní, účetní či daňové rovině, pak jde vždy o spojení s emisí cenných papírů. Vysvětlením významu obou slov získáváme pojem emisní ážio neboli příplatek k vlastnímu kapitálu.

Emisní ážio je definováno v zákoně o obchodních korporacích (§ 248 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích). Dle zákona ke vzniku emisního ážia dochází tehdy, pokud je emisní kurs akci vyšší než její jmenovitá nebo účetní hodnota.

Emisním kursem rozumějme peněžní částku, za kterou jsou akcie danou akciovou společností vydávány. Dle zákona (§ 247 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích) nesmí být emisní kurs akcie nižší, než její jmenovitá hodnota. Jedná-li se o tzv. kusové akcie, pak emisní kurs nesmí být nižší než účetní hodnota akcie, přičemž účetní hodnotu akcie získáme vydělením hodnoty základního kapitálu počtem vydaných kusových akcií.

Emisní ážio

Důvody pro stanovení emisní ážia

Hlavním důvodem pro stanovení emisního ážia je snaha zabránit tzv. rozředění vlastního kapitálu, ke kterému by došlo při emisi nových akcií. Noví akcionáři by v případě, kdy by emisní ážio stanoveno nebylo, získali podíl na již realizovaném navýšení základního kapitálu, aniž by předtím cokoli investovali.

Příklad:

Základní informace o akciové společnosti

  • Základní kapitál společnosti: 100 mil. Kč
  • Nerozdělený zisk minulého období: 20 mil. Kč
  • Vlastní kapitál: 120 mil. Kč
  • Počet aktuálně vydaných akcií je 100 000 ks za 1 000 Kč / ks.

Hodnota akcie se díky realizovanému zisku, který byl ponechán ve společnosti a nebyl vyplacen v podobě dividend, zvýšila z původní 1 000 Kč / ks na 1 200 Kč / ks (vlastní kapitál / počet vydaných akcií).

Akcionáři se rozhodnout získat dodatečné finanční prostředky na další rozvoj společnosti pomocí emise 100 000 nových akcií. Pokud by nebylo stanoveno emisní ážio a akcionáři by za nově vydávané akcie požadovali pouze 1 000 Kč / ks, pak by došlo k poklesu hodnoty vlastního kapitálu na jednu akcii:

  • Vlastní kapitál 120 mil. Kč + Dodatečně získaný kapitál 100 mil. Kč = 220 mil. Kč
  • Počet původních akcií 100 000 ks + Počet nově vydaných akcií 100 000 ks = 200 000 ks
  • Hodnota vlastního kapitálu na jednu akcii: 220 mil. Kč / 200 000 ks = 1 100 Kč / ks

Hodnota vlastního kapitálu připadajícího na jednu akcii pro současné akcionáře by klesla o 100 Kč / ks. Aby k tomuto nedošlo, měla by cena, za kterou budou nové akcie vydávány, odpovídat minimálně jmenovité hodnotě akcie, což je v tomto konkrétním případě 1 200 Kč / ks, přičemž hodnota nové akcie bude stále 1 000 Kč, 200 Kč bude evidováno jako emisní ážio.

Jako druhý nejpravděpodobnější důvod pro tvorbu emisního ážia uveďme tzv. „prémii“ pro emitenta. Ten v daný moment očekává budoucí vysokou výnosnost akcií a proto nyní využívá poptávky pro svých akciích v emisi pro maximalizaci prostředků z emise, tzn., stanovuje vysoký emisní kurz.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Přečti si také

Close
Close