Sociální dávky

Co jsou nepojistné sociální dávky

Sociální dávky jsou formou podpory státu, kdy se stát podílí na krytí nákladů spojených s výživou a ostatními základními osobními potřebami dětí a rodin. Poskytovány jsou však i v některých dalších sociálních situacích. Jejich výše je v předem definovaných případech odvozena od výše příjmu rodiny. Při posuzování o přidělení sociální dávky je ovšem zohledňována nejen finanční situace rodiny, ale také ta sociální. Rodina tak může pobírat více dávek souběžně.

Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, a dále pak zákonem č. 500/2004 Sb., o správním řízení. V rámci sociální politiky spadá státní sociální podpora do oblasti tzv. nepojistných sociálních dávek.

Co jsou nepojistné sociální dávky?

Nepojistnými sociálními dávkami jsou:

 • dávky pomoci v hmotné nouzi:

  • příspěvek na živobytí – Dávka je poskytována při nedostatečném příjmu rodiny k zajištění obživy. Posuzován je příjem rodiny a náklady na bydlení.

  • doplatek na bydlení – Dávka je poskytována v situaci, kdy příjem ani po přičtení příspěvku na bydlení není postačujíc pro úhradu nákladů spojených s bydlením.

  • mimořádná okamžitá pomoc – Dávka je poskytovány v situaci, kdy:

   • hrozí vážná újma na zdraví;

   • dojde k postižení živelnou pohromou, ekologickou havárií, vichřicí, požárem;

   • daná osoba nemá dostatek prostředků k úhradě jednorázového výdaje;

   • daná osoba nemá dostatek prostředků k nákupu / opravě předmětů dlouhodobé potřeby;

   • daná osoba nemá dostatek prostředků na vzdělání, zájmovou činnost dětí;

   • dané osobě hrozí sociální vyloučení (např. návrat z vězení, léčebny, dětského domova aj.).

 • dávky státní sociální podpory:

  • přídavek na dítě – Dávka je poskytována rodinám s dětmi s příjmem do 2,7 násobku životního minima. Posuzován je příjem za předchozí kalendářní rok. Výše měsíčního příspěvku se odvíjí také od věku dítěte a pohybuje se od 500 Kč do 1 000 Kč měsíčně.

  • rodičovský příspěvek – Dávka je určena rodiči, který osobně, celodenně a řádně pečuje o nejmladší dítě v rodině. Je možné čerpat maximálně 220 tis. Kč, a to do 4 let věku dítěte.

  • příspěvek na bydlení – Dávka je přiznána vlastníkovi či nájemci bytu s hlášeným trvalým pobytem a je vyplácena po omezenou dobu. Posuzován je příjem za předchozí čtvrtletí.

  • porodné – Dávka je vyplácena při porodu dítěte. Pro její výplatu je posuzován příjem za kalendářní čtvrtletí, které předcházelo narození dítěte. Příjem musí být nižší než 2,7 násobek životního minima. Výše dávky je 13 tis. Kč pro první dítě a 10 tis. Kč pro druhé dítě.

  • pohřebné – Nárok na dávku vzniká osobě, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo rodiči nezaopatřeného dítěte. Výše dávky činí 5 tis. Kč.

 • dávky pro zdravotně postižené občany:

  • příspěvek na mobilitu – Dávka náleží držiteli průkazu ZTP či ZTP/P. Podmínkou je, že se osoba musí opakovaně za úhradu přepravovat.

  • příspěvek na zvláštní pomůcky – Jedná se o jednorázovou dávku. Nárok na ni vzniká tehdy, má-li osoba těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí, těžké sluchové postižení nebo těžké zrakové postižení.

  • průkaz osoby se zdravotním postižením – Průkaz opravňuje k čerpání benefitů např. v podobě slev na dopravě, slev na vstupném apod. Druhy průkazu jsou TP, ZTP a ZTP/P.

 • příspěvek na péči: Dávka je poskytována osobám, jež jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby, a to dle stupně závislosti (lehký, středně těžký, těžký, úplný).

Od 1. ledna 2012 veškerou agendu související s výplatou nepojistných sociálních dávek převzaly od obcí úřady práce.

Štítky

One Comment

 1. Chci se vyjádřit k poskytování sociálních dávek.Tento způsob je nedokonalý,nemyslí na věřitele kteří nemohou domoci se rozsudku soudu ČR,který sice nařídí uhrazenídlužné částky věřiteli,ale umožňuje dlužníkům vyhnout se splácení dluhu i když si dluh přvodili vědomě a předem věděli,že dluh nikdy nezaplatí a nadále si půjčovali peníze ačkoli již měli několik exekucí.
  Stát jim vychází vstříc a odpovědnost převádí na věřitele,že si měl ověřit finanční poměry dlužníka,nebo firmy,která vyhlásí úpadek,ale předem se připraví a převede veškerý majetek na třetí osobu.Nakonec,jako v mém případu musím uhradit právní nároky advokáta,i když soud rozhodl tuto platbu k úhradě straně žalované.Oni dostanou sociální pomoc od státu věřitel však nikoli.Kde je rovnost pro každého občana,kterou zaručuje listina práv a svobod občanům ČR.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Přečti si také

Close
Close