Podnikání

Co je dobropis

Dobropis je opravným daňovým dokladem, k již vydané faktuře, a vztahuje se k dani z přidané hodnoty. Jednoduše řečeno jedná se o fakturu se zápornou hodnotou a slouží k úpravě ceny původní fakturace, a tedy ke snížení daňové povinnosti. Legislativa vystavení dobropisu, resp. opravného daňového dokladu upravuje v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Za jakých podmínek je možné dobropis vystavit?

Současná legislativa s pojmem „dobropis“ již nepracuje. Hovoří se pouze obecně o možnosti opravy základu daně a o opravě výše daně. K těm můžeme přistoupit pouze v situaci, kdy došlo ke zrušení nebo vrácení celého nebo části zdanitelného plnění. Dalším případem je právě snížení nebo zvýšení základu daně, ke kterému dojde po dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Dobropis, resp. opravný daňový doklad, je možné vystavit také v situaci, kdy je pořizovateli dodatečně vrácena spotřební daň za zboží, jež uhradil v členském státě, ze kterého bylo zboží odesláno nebo přepraveno.

Jestliže byste se ocitli v situaci, kdy by nedošlo k převodu vlastnického práva ke zboží, pak i v tomto případě může dojít k opravě. Stejně tak byste k vystavení dobropisu přistoupili i tehdy, kdy by došlo k vrácení částky, ze které vznikla ke dni jejího přijetí povinnost přiznat daň. Podmínkou je, že zdanitelné plnění se neuskutečnilo. Posledním případem, kdy je dle zákona umožněno vystavení opravného daňového dokladu, je to, kdy úplata, ze které vznikla povinnost přiznat daň, byla použita na úhradu jiného plnění.

Lhůty pro provedení opravy

Zákon mimo vyjmenování případů, kdy lze provést opravu základu daně a opravu výše daně, stanovuje také lhůty pro provedení opravy a určuje příslušný postup.

Do 15 dnů ode dne zjištění skutečností rozhodných pro provedení opravy musí být vystaven opravný daňový doklad, pokud vznikla povinnost vystavit daňový doklad. Pokud plátci daně nevznikla povinnost vystavit daňový doklad, k opravě v dané lhůtě dochází tak, že je upravena evidence pro účely daně z přidané hodnoty.

Maximální lhůta, do které lze k opravě přistoupit, jsou 3 roky od konce zdaňovacího období, ve kterém vznikla povinnost přiznat daň u původního uskutečněného zdanitelného plnění nebo došlo k přijetí úplaty, pokud se zdanitelné plnění ještě neuskutečnilo. Dále tato lhůta platí i pro situace, kdy v tomto období:

  • došlo k převzetí celkového díla, a to v případě, že byla poskytována dílčí plnění
  • došlo k převodu vlastnického práva ke zboží
  • nastala skutečnost, která znemožnila převod vlastnického práva

Co by měl dobropis obsahovat?

Legislativa pro uznání platnosti a správnosti opravného daňového dokladu vyžaduje, aby tento doklad obsahoval:

  • Identifikaci strany odběratele a dodavatele, kteří byli uvedeni na původním daňovém dokladu včetně daňových identifikačních čísel.
  • Evidenční číslo původního daňového dokladu
  • Evidenční číslo opravného daňového dokladu
  • Důvod opravy
  • Rozdíl mezi opraveným a původním základem daně
  • Rozdíl mezi opravenou a původní daní
  • Rozdíl mezi opravenou a původní částkou, kterou osoba, která plnění uskutečňuje, získala nebo má získat za uskutečňované plnění celkem
Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close