Podnikání

Aklamace

Pojem aklamace vyjadřuje veřejný a zjevný projev souhlasu či případného nesouhlasu skupinou lidí. Je to výraz odvozený z latinského slova „acclamatio“, jež vyjadřuje souhlasné, jásavé volání. Při aklamaci nejde o individuální hlasování. Skupina lidí, hlasující tímto způsobem, vyjadřuje, zda je pro nebo proti přednesenému návrhu. Předsedající určí, která strana má převahu.

Aklamace v podnikání

Je-li aklamace používána v souvislosti s podnikáním, pak formou aklamace je valná hromada, jež je nejvyšším orgánem obchodní společnosti. Jedná se o kolektivní orgán, v němž prostřednictvím hlasování rozhodují všichni společníci, popřípadě akcionáři. V závislosti na tom, o jaký typ společnosti se jedná.

Kdo má povinnost vytvářet valnou hromadu?

Dle platné legislativy mají povinnost vytvářet valnou hromadu společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti. Zákon o obchodních korporací ukládá společnostem povinnost svolat valnou hromadu alespoň jednou za rok, resp. jednou za účetní období.

Kdy je valná hromada usnášení schopná?

Aby byla valná hromada usnášení schopná, pak je potřeba, aby byli přítomni ti společníci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů. Pokud společenská smlouva neurčí jinak, k rozhodnutí dochází na základě prosté většiny hlasů společníků, kteří jsou na valné hromadě přítomni.

Výjimkou jsou situace, kdy je hlasováno o změně společenské smlouvy, o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti a o zrušení společnosti likvidací. V těchto případech je pro odsouhlasení vyžadována dvoutřetinová většina hlasů.

Jaké jsou další formy hlasování?

V souvislosti s valnou hromadou je možné se setkat s pojmem „rozhodování per rollam“. Obecně se jedná o způsob hlasování orgánu právnické osoby, které neprobíhá standardním způsobem, ale korespondenčně nebo za pomoci technických prostředků. Pokud společenská smlouva neurčí jinak, stanovuje zákon lhůtu 15 dnů pro doručení vyjádření společníka. Jestliže není vyjádření ve stanovené lhůtě doručeno, pak platí, že daný společník s návrhem nesouhlasí.

Další formou hlasování je tzv. kumulativní hlasování. To je použito v případě, kdy jsou voleni členové orgánů společnosti. Označení kumulativní má proto, že počet hlasů společníka, jimiž společník nakládá na valné hromadě, se znásobí počtem volených míst členů orgánu společnosti. V případě volby jednatele, nebo člena dozorčí rady, zjišťuje se počet hlasů společníka pro každý orgán odděleně.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Přečti si také

Close
Close