Práce

Vyřazení z úřadu práce

Mnoho lidí se již ocitlo v situaci, kdy přišlo o své zaměstnání, nebo jej sami opustili. Mohou nastat dvě situace. V té první se podaří najít nové zaměstnání, u druhé trvá hledání déle a je tedy potřeba se přihlásit na pracovní úřad. Ovšem pozor! Je nutné dodržovat určitá pravidla, jinak Vám hrozí vyřazení z evidence uchazečů.

V jakých případech může dojít k vyřazení?

Z evidence úřadu práce můžete být vyřazeni hned z několika důvodů.

Prvním důvodem je situace, kdy nastane některá ze skutečností bránících v zařazení do evidence nebo vedení v evidenci. Současně neoznámíte nastalou skutečnost pracovnímu úřadu nejdéle do 8 kalendářních dnů.

Výjimka nastává v případě, kdy:

 • jste uznáni dočasně neschopnými práce

 • jste ve výkonu trestu odnětí svobody

 • jste ve vazbě

 • pobíráte peněžitou pomoc v mateřství (před porodem a 6 týdnů po porodu)

Pracovní úřad Vás může z evidence vyřadit také proto, že mu neoznámíte výkon tzv. nekolidujícího zaměstnání, nebo naopak bude zjištěno, že vykonáváte nelegální práci.

Pozor na dohodu o provedení práce!

Nekolidujícím zaměstnáním je myšlen přivýdělek v průběhu evidence na pracovním úřadě. Od 29. 7. 2017 vešla v platnost novela zákona o zaměstnanosti, která povoluje uchazeči v evidenci pracovního úřadu vykonávat činnost:

 • na základě pracovního nebo služebního poměru s podmínkou, že měsíční příjem z této činnosti nepřesáhne polovinu minimální mzdy

 • na základě dohody o pracovní činnosti, a to tehdy, pokud měsíční příjem z dohody nebo odměna připadající na jeden měsíc za dobu trvání dohody taktéž nepřesáhne polovinu minimální mzdy

Potíž nastává v případě dohody o provedení práce. Nyní již tato forma spolupráce není akceptována jako nekolidující zaměstnání. Tedy, pakliže požádáte o zařazení do evidence uchazečů a současně budete vykonávat činnost na základě DPP, pak musíte trvání DPP ukončit nebo nebudete do evidence zařazeni.

Ti z Vás, kteří již na úřadu práce evidováni jsou a současně pracují na DPP, pak musíte do 3 měsíců od data účinnosti novely tuto dohodu ukončit. V opačném případě budete z evidence vyřazeni.

Další důvody pro vyřazení z evidence?

Jako uchazeči o zaměstnání jste povinni docházet pravidelně na pobočku pracovního úřadu, a to vždy ve smluvený termín. Jestliže se nedostavíte a do 8 kalendářních dnů nepodáte vysvětlení, pak i to je důvod pro vyřazení.

Vyřazeni můžete být také na základě lékařského posudku, podle něhož nejste schopni plnit povinnosti součinnosti s úřadem při zprostředkování zaměstnání.

Dále Vás úřad práce vyřadí rozhodnutím, pakliže:

 • odmítnete nastoupit do vhodného zaměstnání

 • odmítnete nastoupit na smluvenou rekvalifikaci nebo nebudete plnit povinnosti související s rekvalifikací

 • odmítnete součinnost při vypracování individuálního akčního plánu, aktualizaci či jeho vyhodnocování

 • neplníte podmínky stanovené v individuálním akčním plánu

 • odmítnete vyšetření (fyzický i psychický stav)

 • nespolupracujete s úřadem

Pokud budete z evidence vyřazeni rozhodnutím úřadu, pak můžete být do evidence opět zapsáni až po uplynutí 6 měsíců ode dne vyřazení.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close