Práce

Pracovní neschopnost ve výpovědní lhůtě

V případě, že jste ve výpovědní lhůtě a stanete se dočasně práce neschopnými, pak mohou nastat dvě situace v závislosti na tom, zda jste výpověď podali Vy, nebo Vám ji dal zaměstnavatel.

Výpověď podal zaměstnanec

Pokud výpověď vzešla z Vaší strany, pak výpovědní lhůta začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po měsíci, ve kterém byla výpověď zaměstnavateli doručena. Minimální délka výpovědní lhůty činí ze zákona dva měsíce. Nicméně je potřeba délku výpovědní doby ověřit, protože kolektivní smlouva, či individuální smlouva mohou tuto dobu prodloužit.

Nastane-li u Vás během výpovědní lhůty pracovní neschopnost, délku výpovědní lhůty to neovlivní.

Výpověď podal zaměstnavatel

Jiná situace nastává tehdy, kdy výpověď byla dána ze strany zaměstnavatele. Na zaměstnance se v tomto případě vztahuje tzv. ochranná doba. Během této doby nesmí zaměstnavatel dát zaměstnanci výpověď.

Ochrannou dobou rozumíme:

  • dobu, kdy je zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným, pokud si tuto neschopnost úmyslně nepřivodil nebo nevznikla-li tato neschopnost jako bezprostřední následek opilosti zaměstnance nebo zneužití návykových látek, a v době od podání návrhu na ústavní ošetřování nebo od nástupu lázeňského léčení až do dne jejich ukončení; při onemocnění tuberkulózou se tato ochranná doba prodlužuje o 6 měsíců po propuštění z ústavního ošetřování;

  • dobu výkonu vojenského cvičení nebo služby v operačním nasazení ode dne, kdy byl zaměstnanci doručen povolávací rozkaz, po dobu výkonu těchto druhů vojenské činné služby, až do uplynutí 2 týdnů po jeho propuštění z těchto druhů vojenské činné služby;

  • dobu, kdy je zaměstnanec dlouhodobě plně uvolněn pro výkon veřejné funkce;

  • dobu, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo kdy zaměstnankyně čerpá mateřskou dovolenou nebo kdy zaměstnankyně nebo zaměstnanec čerpají rodičovskou dovolenou;

  • dobu, kdy je zaměstnanec, který pracuje v noci, uznán na základě lékařského posudku vyaného poskytovatelem pracovně lékařských služeb dočasně nezpůsobilým pro noční práci.

Oprávněnými důvody pro propuštění zaměstnance v době jeho pracovní neschopnosti jsou:

  • rušení zaměstnavatele nebo jeho části

  • přemístění zaměstnavatele nebo jeho části (Neplatí, pokud se zaměstnavatel přemísťuje v mezích místa (míst) výkonu práce, ve kterých má být práce podle pracovní smlouvy vykonávána. Dále neplatí pro těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně, které čerpají mateřskou dovolenou, nebo zaměstnance v době, kdy čerpají rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou.)

  • porušení pracovní kázně ze strany zaměstnance

Jestliže zaměstnanec nastoupí na neschopenku až po udělení výpovědi a výpověď by měla doběhnout během této ochrany, pak se doba pracovní neschopnosti do výpovědní doby nezapočítává. K ukončení pracovního poměru dochází až tehdy, kdy je ukončena pracovní neschopnost zaměstnance a doběhne zbývající část výpovědní lhůty. Zjednodušeně řečeno, výpovědní lhůta se v případě, že zaměstnanec dostal výpověď, prodlužuje o dobu pracovní neschopnosti. Toto platí za podmínky, že si pracovní neschopnost nepřivodil zaměstnanec sám úmyslně nebo nevznikla-li jako bezprostřední následek opilosti zaměstnance nebo zneužití návykových látek zaměstnancem

Pokud nemáte jako zaměstnanec zájem o prodloužení výpovědní lhůty ze strany zaměstnavatele o dobu nemocenské, ačkoli máte na to právo, pak stačí pouze zaměstnavateli oznámit, že o prodloužení nestojíte. Výpověď doběhne ve stanovené lhůtě bez přerušení.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close