Student

Omluvenka na tělocvik

Obecně je uvolnění z vyučování řešeno v paragrafu 50 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění. Bližší podmínky pro uvolnění z vyučování a omlouvání neúčasti ve vyučování jsou pak vždy uvedeny ve školním řádu dané školy.

Jedná-li se o nezletilé dítě, pak důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování musí doložit jeho zákonný zástupce, a to nejpozději do tří kalendářních dnů od počátku této nepřítomnosti.

Žádost o uvolnění z vyučování

Zákonný zástupce může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů požádat ředitele školy o uvolnění žáka z vyučování nějakého předmětu, zcela nebo zčásti. Musí být ovšem stanoven náhradní způsob vzdělávání v době výuky omlouvaného předmětu.

V případě tělesné výchovy je žák uvolněn z vyučování za podmínky písemného doporučení registrujícího praktického lékaře dítěte nebo odborného lékaře.

Formy uvolnění z výuky

Během činností, kterých se žák nemůže zúčastnit, může být přítomen na hodině tělocviku, ale bude vyučujícím zaměstnáván pomocnými činnostmi. Další možností je to, že během tělesné výchovy se bude dítě účastnit výuky jiného předmětu.

Pokud hodina tělocviku připadá na první nebo poslední vyučovací hodinu, pak může být dítě z výuky zcela uvolněno, tedy bez nutnosti náhrady.

Rozsah uvolnění z výuky

Zda je dané dítě osvobozeno od tělesné výchovy zcela nebo částečně, stanovuje lékař. V případě částečného uvolnění je potřeba určit, na co se toto uvolnění vztahuje. Mohou to být závody a cviky vyžadující větší srdeční námahu nebo cviky zvyšující nitrolební tlak. Dále to mohou být konkrétní úkony jako je běh s omezením na určitou vzdálenost, skoky, doskoky či zdvihání břemen.

Uvolnění z vyučování může být časově omezeno, např. na dobu jednoho týdne po prodělané nemoci, nebo je dlouhodobého charakteru.

Pokud nastane situace, kdy by se dítě pro svůj zdravotní stav nemohlo po dobu delší dvou měsíců zúčastnit výuky, pak může ředitel školy přistoupit k úpravě způsobu vzdělávání s ohledem na možnosti daného dítěte nebo ke schválení individuálního vzdělávacího plánu. Ten je upraven ve výše zmíněném zákoně v paragrafu 18.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Přečti si také

Close
Close