Praktické

Kdy se platí regulační poplatek za pohotovost

Jistě již každý z nás o regulačním poplatku slyšel, nebo se s ním dokonce setkal. Povinnost úhrady regulačního poplatku v případě návštěvy pohotovosti je nám ukládána zákonem. Existují však případy, kdy je platba poplatku odpuštěna.

Co je regulační poplatek?

Regulační poplatky ve zdravotnictví jsou upraveny zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění. Konkrétně se jedná o §16a.

Zákon stanovuje, že pojištěnec, nebo jeho zákonný zástupce, je povinen uhradit regulační poplatek ve výši 90 Kč za využití lékařské pohotovostní služby nebo pohotovostní služby v oboru zubní lékařství.

V jakých případech se regulační poplatek neplatí?

Dle zákona je uplatněna výjimka na úhradu regulačního poplatku, pokud:

  • se jedná o pojištěnce umístěného v dětském domově pro děti do tří let věku, ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy nebo umístěné k výkonu ústavní výchovy v domovech pro osoby se zdravotním postižením;
  • se jedná o pojištěnce, který byl na základě rozhodnutí soudu umístěn v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc;
  • se jedná o pojištěnce, který byl na základě rozhodnutí soudu svěřen do pěstounské péče, poručnické péče nebo péče jiné osoby podle jiného právního předpisu;
  • se jedná o pojištěnce, který se prokáže rozhodnutím, oznámením nebo potvrzením, jež bylo vydáno orgánem pomoci v hmotné nouzi o dávce, která je pojištěnci poskytována podle jiného právního předpisu (dokument nesmí být starší 30 dnů);
  • se jedná o pojištěnce, kterému jsou podle jiného právního předpisu poskytovány pobytové sociální služby v domovech pro osoby se zdravotním pojištěním, domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem nebo ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, jestliže u tohoto pojištěnce po úhradě za ubytování a stravu činí stanovený zůstatek ve výši alespoň 15 % jeho příjmu méně než 800 Kč nebo pokud nemá žádný příjem (pojištěnec musí předložit potvrzení ne starší 30 dnů).

Regulační poplatek není dále hrazen v případě, že ošetřující lékař pohotovostní služby shledal, že stav pacienta vyžaduje hospitalizaci.

Lhůty pro úhradu regulačního poplatku

Regulační poplatek je hrazen ihned, případně dle dohody s poskytovatelem zdravotních služeb v souvislosti s poskytováním zdravotní péče.

Doklad o úhradě poplatku

Poskytovatel je povinen na žádost pojištence nebo jeho zástupce vystavit doklad o zaplacení regulačního poplatku. Na dokladu bude uvedeno číslo pojištěnce, otisk razítka poskytovatele a podpis osoby, která regulační poplatek přijala.

Poskytovatel je také ze zákona povinen informovat zdravotní pojišťovny o vybraných regulačních poplatcích s uvedením čísla pojištěnce a dne, ke kterému se regulační poplatek váže.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Přečti si také

Close
Close