Jak ušetřit peníze

Každý z nás si jistě někdy položil otázku, jak by mohl ušetřit nějaké peníze. Jenže, ruku na srdce, ne vždy se nám to povede. A když už někde přeci jen nějakou tu kačku uspoříme, pak ji utratíme za něco jiného a tak pořád dokola. Toto si ale můžeme dovolit pouze v případě, kdy je náš rodinný rozpočet vyrovnaný, tedy jsme každý měsíc na nule, nebo přebytkový, něco nám zbyde.

Ovšem nacházíme-li se v situaci, kdy nemáme peněz nazbyt a každý měsíc se potýkáme s otázkou, jak to uděláme, abychom vyšli, pak je potřeba provést změnu. Proto, abychom docílili skutečné úspory, musíme být na sebe přísní a začít od základů.

Jak správně začít?

Základním krokem ke zlepšení naší situace je osobní finanční analýza, která nám pomůže odhalit, za co nejvíce utrácíme a zda je možné některé výdaje omezit, či úplně vyloučit. Osobní finanční analýza na jedné straně zachycuje celkové příjmy, na druhé straně detailně rozepisuje jednotlivé výdajové položky. A právě na stranu výdajů zaměřme naši pozornost.

Náklady na bydlení

Podstatnou položkou našich běžných výdajů jsou výdaje spojené s bydlením. Sem patří platby nájemného, úhrady záloh energií atp. Nezahrnujme sem platby hypotéky či úvěru ze stavebního spoření, jež jste využili k financování nákup nemovitosti, či k její rekonstrukci. Tyto platby zohledněme v sekci věnované finančním závazků.

Finanční závazky

Finančními závazky rozumíme veškeré úvěrové produkty, které nyní čerpáte. Spadá sem samozřejmě již výše uvedené, dále pak jakýkoli spotřebitelský úvěr, půjčka, kreditní karty či kontokorent. Zapište nejen výši měsíčních splátek, ale také zbývající částku k doplacení a datum, kdy má k doplacení dle očekávání dojít.

Náklady na domácnost

Další kategorií jsou výdaje vynakládané na domácnost. Tato část bude pro mnohé obtížná, protože zde byste měli napsat, kolik jsou vaše výdaje za jídlo, výdaje na osobní péči (kosmetika, wellness aj.) nebo výdaje za oblečení a obuv. Dále sem patří výdaje na nákup čistících a pracích prostředků, jež jsou nezbytné pro údržbu domácnosti. Nezapomeňme také na výdaje spojené s využíváním telekomunikačních služeb, jako jsou televize, internet a telefon. Do kategorie „Domácnost“ zařaďme výdaje na dopravu. To jsou platby za využívání hromadné dopravy, nebo platby za nákup paliva do osobního vozu. S osobním automobilem ovšem souvisí ještě další výdaje, a to výdaje na jeho údržbu. Chováte-li domácí zvíře, pak veškeré výdaje s ním související zapište také pod domácnost.

S evidencí těchto výdajů Vám mohou pomoci moderní nástroje v podobě celé řady mobilních aplikací. Ve chvíli, kdy někde provedete platbu, např. za potraviny, pak tuto platbu můžete okamžitě zaznamenat do svého mobilu.

Náklady na zdravotní péči

Ve své osobní finanční analýze pokračujte uvedením výdajů na zdravotní péči. Jsou to platby nejen za léky, či zdravotní pomůcky, ale také lékařské služby, které hradíte nad rámec státem poskytované zdravotní péče.

Náklady spojené se životním stylem

Aby byla analýza skutečně kompletní, pak je potřeba také popřemýšlet nad tím, kolik měsíčně vynakládáte v souvislosti se svým životním stylem. Řadíme sem náklady na vaše volnočasové aktivity, ale také náklady na dovolenou či výlety. Dále se zde mohou objevit výdaje na vánoční či narozeninové dárky atp.

Děti

Poslední kategorii představují děti. Spočítejte, jakou částku v průměru hradíte ve spojitosti se vzděláváním svých dětí, tedy školkou či školou. Dále zapište platby za volnočasové aktivity dětí (kroužky, sportovní aktivity, …) a samozřejmě i kapesné, pokud ho dětem dáváte.

Rozdělení výdajů na zbytné a nezbytné

Poté, co projdete všechny výše uvedené body, rozhodněte, které výdaje jsou zbytné a které nezbytné. Jako nezbytné výdaje označte ty, které nemůžete nijak ovlivnit a hradit je musíte. Jejich součtem získáte informaci o výši částky, kterou musíte bezpodmínečně každý měsíc do rodinného rozpočtu přinést. Tato částka Vám také říká, jaká by měla být Vaše minimální finanční rezerva pro případ úplného výpadku příjmu, např. z důvodu dlouhodobé nemoci. Ideální výše rezervy by měla být trojnásobná. Zbytnými výdaji jsou ty, bez nichž se můžeme obejít, aniž by to mělo vliv na zajištění základních potřeb.

Co dělat, když náš příjem nestačí?

Jestliže v současnosti Váš aktuální příjem nepokrývá ani výdaje nezbytné, pak můžete nedostatek finančních prostředků řešit dvěma způsoby.

Prvním způsobem, jak dosáhnout finanční stability, je navýšení vlastního příjmu.

Druhým z nich je nalezení prostoru pro snížení výdajů. Jako příklad uveďme náklady na bydlení – nájemné a související platby energií v podobě záloh. Cestou ke zlepšení je nalezení nemovitosti s nižším nájmem, která bude zároveň energeticky méně náročná, což se projeví samozřejmě na výši záloh, i když u energií můžeme výdaje snížit z velké části i vlastním přičiněním.

Začít můžeme tím, že porovnáme ceny různých dodavatelů a buď u stávajícího dodavatele docílíme snížení ceny na úroveň konkurence, nebo ke konkurenci přejdeme. Jako další si osvojme určitě zásady.

Pro elektřinu:

  • Zhasínejte tam, kde není potřeba svítit.
  • Věnujte pozornost výběru vhodných žárovek. Ač jsou kompaktní a LED zářivky dražší oproti starým vláknovým žárovkám, do budoucna Vám přinesou úsporu. Vláknové žárovky nejenže spotřebují více energie, ale velké množství energie uteče prostřednictvím tepla, jež žárovky vydávají.
  • Odpovědný přístup k elektrickým spotřebičům. Neponechávejte je v pohotovostním režimu, tedy vždy je vypínejte.

Pro plyn:

  • Využíváte-li plyn pro vytápění, pak netopte v těch místnostech, které nevyužíváte. Radiátory nezakrývejte.
  • Provádějte pravidelné revize a odvzdušňujte radiátory.
  • Zamezte úniku tepla. K úniku tepla přispívají špatná netěsnící okna, či špatné zateplení nemovitosti.

Jako další příklad můžeme uvést náklady na jídlo. Zde dosáhneme úspory např. tím, že omezíme stravování v restauračních zařízeních a namísto toho si oběd sami uvaříme. Dobré je sestavit si vlastní jídelníček pro daný týden a podle toho nakoupit potřebné suroviny, resp. sestavit si nákupní seznam. Na nákupu pak budeme postupovat dle seznamu a omezíme tak okolní vlivy v podobě „lákavých“ nabídek. Vhodné je také vybírat sezónní potraviny, neboť jsou samozřejmě levnější. Navíc tak prospíváte vlastnímu zdraví, protože je to tělu více přirozené.

Úspory můžeme dosáhnout také u využívaných finančních produktů. Problémy mohou nastat např. při neefektivním využívání kreditních karet nebo kontokorentů.

Kreditní karty při aktivním využívání nabízí celou řadu benefitů v podobě možnosti čerpání slev, odměn, nebo prodloužené záruky na zboží. Základním pravidlem je, že bychom měli utratit jen tolik, kolik jsme schopni na konci bezúročného období na kartu vrátit. Dnes jsou většinou kreditní karty navázány na internetové bankovnictví, takže aktuální zůstatek můžete sledovat zde. Druhým pravidlem, které bychom měli vždy dodržovat, je využívat kreditní kartu pouze pro bezhotovostní platby. Výběry hotovosti jsou totiž často zpoplatněny nemalou částkou. Pokud byste ocitli v situaci, kdy byste peníze skutečně potřebovali, pak je převeďte na svůj osobní účet a z něho pomocí své debetní karty výběr proveďte. A třetí pravidlo – pamatujte si délku bezúročného období a datum splatnosti.

Konktokorent by měl být využíván pouze jako krajní finanční zdroj pro nenadále situace. Čerpán by měl být pouze po přechodnou dobu. V případě dlouhodobého čerpání kontokorentu platíte vysoké úroky a další poplatky související s vedením kontokorentního účtu.

Závěrem …

Na základě Vámi provedené osobní finanční analýzy byste měli být schopni pro každý měsíc sestavit svůj rodinný rozpočet, jež Vám poslouží jako jasně daný přehled toho, kolik a za co své peníze vydáte. Vyvarujete se tak nekontrolovanému utrácení za položky, jež v danou chvíli patří spíše do kategorie zbytných.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close